then

วัฏสงสาร ๓๑ ภูมิ

Dhammaวัฏสงสาร ๓๑ ภูมิ

หนังสือ “วัฏสงสาร ๓๑ ภูมิ” ฉบับนี้ จัดทำขึ้นจากแผนภูมิ “วัฏสงสาร ๓๑ ภูมิ” ฉบับปรับปรุงใหม่ ลงวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๔๙ ของพระสมบุญ วราสโย นำมาจัดเรียงพิมพ์เป็นหนังสือให้อ่านง่ายขึ้น เพื่อเผยแพร่เป็นธรรมทานแก่  พุทธศาสนิกชนทั้งหลาย