then

หลักเกณฑ์ของผู้ที่จะบวชตามรอยของพระพุทธเจ้า สืบทอดพระพุทธศาสนา

26หลักเกณฑ์ของผู้ที่จะบวชตามรอยของพระพุทธเจ้า สืบทอดพระพุทธศาสนา

 

"หลักเกณฑ์ของผู้ที่จะบวชตามรอยของพระพุทธเจ้า สืบทอดพระพุทธศาสนา" โดย พระอาจารย์กัณหา สุขกาโม วัดแพร่ธรรมาราม ต.เด่นชัย อ.เด่นชัย จ.แพร่. วันจันทร์ที่ ๔ เดือนกันยายน พ.ศ. 2549 พระอาจารย์กัณหา ท่านเทศนาอบรมพระภิกษุผู้มาใหม่ ในวัตรปฏิบัติต่างๆ ในกระแสความเปลี่ยนแปลงของสังคม และความไม่ประสาของฆราวาส ที่ไม่ทราบถึงสีลาจารวัตรของพระ

จึงอาจไปมีส่วนสนับสนุนให้พระล่วงต่อศึลโดยไม่เจตนา อันเป็นทางแห่งความเสื่อมของความดี เทศนาชุดนี้จึงเหมาะแก่ท่านที่ต้องการจะอุุปสมบทและท่านที่ประสงค์จะอุปถัมภ์อุปฐากพระพุทธศาสนาให้สืบต่อยั้งยืนต่อไป