then

พุทธโอวาทก่อนปรินิพพาน

25พุทธโอวาทก่อนปรินิพพาน โดย อ.วศิน อินทสระ

 

" พระพุทธโอวาทก่อนปรินิพพาน " เป็นหนังสือที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าก่อนที่ท่านจะปรินิพาน " ภิกษุทั้งหลาย บัดนี้เป็นวาระสุดท้ายแห่งเราแล้ว เราขอเตือนเธอทั้งหลายให้จำมั่นไว้ว่า สิ่งทั้งปวงมีความเสื่อมและความสิ้นไปธรรมดา เธอทั้งหลายจงอยู่ด้วยความไม่ประมาทเถิด

ในที่สุดแม้พระพุทธองค์เองก็ต้องประสบอวสานเหมือนคนทั้งหลาย พระธรรมที่พระองค์เคยพร่ำสอนมาตลอดพระชนชีพว่า สัวต์ทั้งหลายมีความตายเป็นที่สุดนั้น เป็นสัจจธรรมที่ไม่ยกเว้นแม้แต่พระองค์เอง