then

ปัญญาอบรมสมาธิ

20ปัญญาอบรมสมาธิ ท่านอาจารย์พระมหาบัว ญาณสัมปันโน

 

ความจริงการภาวนาเพื่อให้ใจสงบ ถ้าสงบด้วยวิธีปลอบโยนโดยทางบริกรรมไม่ได้ ต้องภาวนาด้วยวิธีปราบปรามขู่เข็ญ คือค้นคิดหาเหตุผลในสิ่งที่จิตติดข้องด้วยปัญญา  แล้วแต่ความแยบคายของปัญญา จะหาอุบายทรมานจิตดวงพยศ จนปรากฏใจยอมจำนนตามปัญญาว่า เป็นความจริงอย่างนั้นแล้ว 

ใจจะฟุ้งซ่านไปไหนไม่ได้  ต้องหยั่งเข้าสู่ความสงบเช่นเดียวกับสัตว์พาหนะตัวคะนอง  ต้องฝึกฝนทรมานอย่างหนักจึงจะยอมจำนนต่อเจ้าของ