then

พระอาจารย์เสาร์ กนฺตสีโล

19ที่มาชมรมพุทธศาสน์การไฟฟ้าฝ่ายผลิตฯ  เขียนโดยอาจารย์พิศิษฐ์ ไสยสมบัติ จัดพิมพ์โดย ชุมรมพุทธศาสน์ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

พระอาจารย์เสาร์ กันตสีลเถระ ชาติภูมิของท่านเป็นชาวจังหวัดอุบลราชธานี ชาตะเมื่อ พ.ศ.2403 มรณะภาพเมื่อ พ.ศ. 2485 ท่านเป็นพระอาจารย์ของพระอาจารย์มั่น ภูริทัตตเถระ และเป็นพระวิปัสสนาธุระผู้เคร่งครัดในพระธรรมวินัยอย่างยอดเยี่ยม

บุคลิกลักษณะสมบูรณ์ สง่าผ่าเผย เกรงขาม พูดน้อย แต่มีวาจาศักดิ์สิทธิ์ พูดอะไรมักจะเป็นอย่างนั้น ดังสมัยท่านเดินธุดงค์ไปในท้องถิ่นขอนแก่น ซึ่งเป็นปฐมฤกษ์ที่พระกัมมัฏฐานรุ่นแรกเหยียบย่างเข้าไปสู่ถิ่นนั้น มีประชาชนแตกตื่นเลื่อมใสไปให้ทานทำบุญเป็นจำนวนมาก หลังจากให้ทานแล้วก็ใคร่อยากจะฟังธรรมเทศนาของท่านจึงกล่าวธรรมเป็นคติโดยย่อว่า " การให้ทานใครๆ ก็ให้ทานมามากแล้ว มีผลานิสงส์มากเหมือนกันกัน แค่สู้บวชเป็นขาวเป็นชีรักษาศีลอุโบสถไม่ได้ มีอานิสงส์มากกว่าให้ทานนั่นเสียอีก ถ้าใครอยากได้บุญมากขึ้นสวรรค์ไปนิพพานพ้นทุกข์ ก็ควรบวชเป็นขาวเป็นชีรักษาศีลอุโบสถเสียในวันนี้ " ปรากฏว่าในค่ำวันนั้นเอง มีญาติโยมชายหญิงบวชชีพร้อมกันร่วมร้อย อย่างน่าอัศจรรย์