then

หยดน้ำบนใบบัว

14หยดน้ำบนใบบัว - หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน


เรียบเรียงจากเทศนาธรรมของท่านอาจารย์พระมหาบัว ญาณสัมปันโน ในวาระต่างๆ เพื่อใช้ในการเรียนการสอนแก่สถานศึกษาทุกระดับชั้น
"จริยธรรม" เป็นส่วนสำคัญยิ่งที่จะกล่อมเกลาจิตใจของ "เยาวชน" ซึ่งเป็นทรัพยากรที่สำคัญที่สุดของประเทศชาติ ให้มีวิจารณญาณบนพื้นฐานเหตุผล มีความรับผิดชอบ

มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ มีจิตใจเป็นสาธารณะ ทำให้เป็นผู้ครองชีวิตอย่างมีความสงบสุข ครอบครัวอบอุ่นและเป็นสมาชิกที่มีประสิทธิภาพในสังคมของชาติ
  เพราะความสำคัญของเยาวชนและจริยธรรมดังกล่าว กระทรวงศึกษาธิการจึงได้จัดพิมพ์ประวัติและคติธรรมของ "หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน" (พระราชญาณวิสุทธิโสภณ) ซึ่งเป็นพระผู้มีศีลาจารวัตรอันงดงาม เป็นปราชญ์แห่งพุทธศาสตร์และนักปฏิบัติชั้นครูแห่งครู เป็นตัวอย่างอันดีงามทั้งทางโลกทางธรรมแก่ผู้ได้พบเห็นกราบไหว้ เป็นที่เคารพศรัทธาของประชาชนสูงสุดผู้หนึ่งในยุคนี้