then

ตัวกูของกู

13ตัวกูของกู โดย พระพุทธทาส ภิกขุ

หนังสือดีที่ชาวพุทธ ควรได้อ่านได้ศึกษาและน้อมนำไปปฏิบัติ "ตัวกู - ของกู" เล่มนี้ได้นำหลักธรรมของท่านพุทธทาส อินทปัญโญ ซึ่งเป็นหลักธรรมที่เหมาะสำหรับศึกษาและน้อมนำไปปฎิบัติในชีวิตประจำวัน เพื่อความสุขสงบ สันติของผู้คน และการอยู่ร่วมกันในสังคม