then

จิตที่พ้นทุกข์

12

จิตที่พ้นทุกข์ : นายหวีด บัวเผื่อน

หวีด บัวเผื่อน หรือที่ผู้ปฏิบัติธรรมกลุ่มหนึ่งเรียกว่า ลุงหวีดได้เขียนหนังสือบอกเล่าประสบการณ์ในการปฏิบัติขึ้นเล่มหนึ่งใช้ชื่อว่า “จิตที่พ้นจากทุกข์”…..