then

ชีวิตนี้น้อยนัก

11

ประพันธ์โดย สมเด็จพระสังฆราช (สกลมหาสังฆปริณายก)

“ชีวิตนี้น้อยนัก” หมายถึงชีวิตในชาติปัจจุบันน้อยนัก สั้นนัก ท่านมุ่งให้เปรียบเทียบกับชีวิตนี้กับชีวิตในอดีตที่นับชาติไม่ถ้วน และชีวิตในอนาคตที่จะนับชาติไม่ถ้วนอีกเช่นกัน บุญหนักหนาที่ได้เกิดเป็นคน เพราะเราเลือกได้ ณ วันนี้ว่าวันหน้าจะเป็นยังไง