Thai English

โอวาทธรรม 26 ปี วันละสังขาร หลวงปู่ขาว อนาลโย

09ในวาระครบรอบ ๒๖ ปี วันละสังขาล ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๒ นี้ชมรมกัลยาณธรรม จึงดำริที่จะจัดพิมพ์หนังสือ

“โอวาทธรรม ๒๖ ปี วันละสังขาร หลวงปู่ขาว อนาลโย” เพื่อน้อมถวายเป็นอาจริยบูชา แด่หลวงปู่

และเพื่อเผยแผ่โอวาทธรรม ๒๖ กัณฑ์นี้ให้สาธุชนได้นำไปศึกษาและปฏิบัติ เพื่อความเจริญรุ่งเรืองในธรรมยิ่งๆ ขึ้นไป และได้มีดวงตาเห็นธรรมในที่สุด