Thai English

อานาปาน์ สมถ-วิปัสสนาวิธี และพุทธาภิเษก

anaparอานาปาน์ สมถ-วิปัสสนาวิธี และพุทธาภิเษก

พระสุทธิธรรมรังสีคัมภีรามธาจารย์ (ท่านพ่อลี ธัมมธโร) วัดอโศการาม

 

อ่านเพิ่มเติม...

วัฏสงสาร ๓๑ ภูมิ

Dhammaวัฏสงสาร ๓๑ ภูมิ

หนังสือ “วัฏสงสาร ๓๑ ภูมิ” ฉบับนี้ จัดทำขึ้นจากแผนภูมิ “วัฏสงสาร ๓๑ ภูมิ” ฉบับปรับปรุงใหม่ ลงวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๔๙ ของพระสมบุญ วราสโย นำมาจัดเรียงพิมพ์เป็นหนังสือให้อ่านง่ายขึ้น เพื่อเผยแพร่เป็นธรรมทานแก่  พุทธศาสนิกชนทั้งหลาย

อ่านเพิ่มเติม...

นรก-สวรรค์ ฉันไม่เลือก

naloksawan

นรก-สวรรค์ ฉันไม่เลือก

 

นรก-สวรรค์ ฉันไม่เลือก ปรับปรุงมาจาก วัฏสงสาร ๓๑ ภูมิ ของพระสมบุญ วราสโย

 

อ่านเพิ่มเติม...

พระธุตังคเจดีย์ เจดีย์แห่งพระอรหันต์

cover05

หนังสือ พระธุตังคเจดีย์ เจดีย์แห่งพระอรหันต์  เป็นผลงานของพระอาจารย์ พระมหาธีรนาถ อคฺคธีโร. ซึ่งพิมพ์ขึ้นมาเนื่องในโอกาส ฉลองพระธุตังคเจดีย์ วัดอโศการาม จังหวัดสมุทรปราการ  เป็นธรรมบรรณาการเนื่องในงานฉลองพระธุตังคเจดีย์ เจดีย์แห่งพระอรหันต์ และ ในงานบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายคครบรอบวันมรณภาพปีที่ ๔๗ พระสุทธิธรรมรังสีคัมภีรเมธาจารย์ ( ท่านพ่อลี ธมฺมธโร ) ๒๒ - ๓๐ เมษายน ๒๕๕๑ ณ วัดอโศการาม ตำบลท้ายบ้าน อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ

อ่านเพิ่มเติม...

รำลึกท่านพ่อลี ๑๐๗ ปีแห่งชาตกาล

27

รำลึกท่านพ่อลี ๑๐๗ ปีแห่งชาตกาล

 

ประวัติท่านพ่อลี ประวัติวัดอโศการาม ประวัติเรื่องราวระหว่างท่านพ่อลีกับหลวงปู่กงมา หลวงตามหาบัว หลวงปู่หลวง พระอาจารย์แดง แจกงานครบรอบวันมรณภาพท่านพ่อลีปีที่ ๕๐ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๕

 

อ่านเพิ่มเติม...

พระพุทธกิจ ๔๕ พรรษา

cover04

หนังสือ'พระพุทธกิจ ๔๕ พรรษา' เขียนโดยสุรีย์ มีผลกิจและเรือโท วิเชียร มีผลกิจ รวบรวมพระประวัติของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระสมณโคดม ตลอด ๔๕ พรรษาภายหลังที่ท่านตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าและได้ออกเผยแพร่พุทธศาสนา โดยหนังสือจัดแบ่งพระพุทธประวัติเรียงตามพรรษาจากพรรษาแรกที่พระองค์ตรัสรู้จนพรรษาสุดท้ายที่ทรงปรินิพพาน

อ่านเพิ่มเติม...

หนังสือสวดมนต์ ประจำ วัดอโศการาม

27

หนังสือสวดมนต์ ประจำ วัดอโศการาม

 

อ่านเพิ่มเติม...

พระเจ้าอยู่หัวกับวัดไทย

cover03

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ พระองค์ทรงเป็นพุทธมามกะ และเป็นอัครศาสนูปถัมภกอย่างแท้จริง ทรงใฝ่พระทัยต่อกิจการพระพุทธศาสนาในทุกๆด้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งทรงประกอบพระราชกรณียกิจใจการเสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดและศาสนาสถานทั่วราชอาณาจักรอย่างมิได้ทรงว่างเว้นนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

อ่านเพิ่มเติม...