then

คำขอบรรพชาและอุปสมบท

nak02

 

เพื่อความเจริญงอกงามในพระธรรมวินัย และความเป็นอยู่ที่ผาสุกของคณะสงฆ์ วัดอโศการามจึงได้วางเงื่อนไขและกติกาสงฆ์บางประการให้ผู้มาอุปสมบทปฏิบัติสามารถ  ดาวน์โหลดเอกสาร  ได้

 

โดยมีขั้นตอนการบรรพชาและอุปสมบทดังนี้

 

1. กล่าวคำขอบรรพชาและอุปสมบท(สำเนียงมคธ)

แถบเสียงคำขอบรรพชาและอุปสมบท

 

เอซ่าฮั่ง ภันเต, สุจิระปะรินิพบุ๊ตัมปิ, ตัง, ผะก๊ะวันตัง สะระณอง กัดช่ามิ, ธัมมันจะ ภิกขุซั่งฆันจะ, ละเภยยาฮั่ง ภันเต, ตัสสะ ผะก๊ะวะโต, ธัมมะวินะเย ปับบั๊ดจัง,ละเภยยัง อุปะซั่มปะดัง

ดุ๊ติยัมปาฮั่ง ภันเต, สุจิระปะรินิพบุ๊ตัมปิ, ตัง, ผะก๊ะวันตัง สะระณอง กัดช่ามิ, ธัมมันจะ ภิกขุซั่งฆันจะ, ละเภยยาฮั่ง ภันเต, ตัสสะ ผะก๊ะวะโต, ธัมมะวินะเย ปับบั๊ดจัง,ละเภยยัง อุปะซั่มปะดัง

ตะติยัมปาฮั่ง ภันเต, สุจิระปะรินิพบุ๊ตัมปิ, ตัง, ผะก๊ะวันตัง สะระณอง กัดช่ามิ, ธัมมันจะ ภิกขุซั่งฆันจะ, ละเภยยาฮั่ง ภันเต, ตัสสะ ผะก๊ะวะโต, ธัมมะวินะเย ปับบั๊ดจัง, ละเภยยัง อุปะซั่มปะดัง

อะฮั่ง ภันเต, ปับบั๊ดจัง ยาจามิ, อิมานิ กาซ่ายานิ วัดท่านิ ก๊ะเห็ตตะวา, ปับบาเจถะ มัง ภันเต, อะนุกัมปัง อุปาดายะ

ดุ๊ติยัมปิ อะฮั่ง ภันเต, ปับบั๊ดจัง ยาจามิ, อิมานิ กาซ่ายานิ วัดท่านิ ก๊ะเห็ตตะวา, ปับบาเจถะ มัง ภันเต, อะนุกัมปัง อุปาดายะ

ตะติยัมปิ อะฮั่ง ภันเต, ปับบั๊ดจัง ยาจามิ, อิมานิ กาซ่ายานิ วัดท่านิ ก๊ะเห็ตตะวา, ปับบาเจถะ มัง ภันเต, อะนุกัมปัง อุปาดายะ


หมายเหตุ ถ้าบวชสามเณร ให้ละคำ "ละเภยยัง อุปะซั่มปะดัง" ออก

 

 

2. ในลำดับนั้น พระอุปัชฌายะรับเอาผ้าไตรจากผู้มุ่งบรรพชาวางไว้ตรงหน้าตัก แล้วกล่าวสอนถึงพระรัตนตรัยเป็นต้น และบอก ตะจะปัญจะกะกัม-มัฏฐาน ให้ว่าตามไปทีละบท โดยอนุโลมและปฏิโลม ดังนี้

แถบเสียง ตจปัญจกกัมมัฏฐาน

เกสา โลมา นะขา ทันตา ตะโจ (อนุโลม)
ตะโจ ทันตา นะขา โลมา เกสา (ปฏิโลม)

 

nak03nak04

 

3. ครั้นสอนแล้วพระอุปัชฌายะ ก็จะชักเอาผ้าอังสะจากไตรออกมาสวม ให้ แล้วสั่งให้ออกไปครองไตรจีวร ตามระเบียบ ครั้นเสร็จแล้วเข้าไปหาพระอาจารย์ รับเครื่องสักการะถวายท่านแล้วกราบ ๓ หน นั่งคุกเข่า ประนมมือเปล่งวาจาขอสรณะและศีลดังนี้

แถบเสียง ขอสรณะและศีล


อะหัง ภันเต, สะระณะสีลัง ยาจามิ
ทุติยัมปิ อะหัง ภันเต, สะระณะสีลัง ยาจามิ
ตะติยัมปิ อะหัง ภันเต, สะระณะสีลัง ยาจามิ


ลำดับนั้น พระอาจารย์กล่าวคำนมัสการนำให้ผู้มุ่งบรรพชาว่าตามไปดังนี้
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธสสะ
ว่า ๓ หน
แต่นั้นท่านจะสั่งด้วยคำว่า เอวัง วะเทหิ พึงรับว่า อามะ ภันเต

ครั้นแล้วท่านนำให้เปล่งวาจาว่าสรณคมน์ตามไปทีละพากย์ดังนี้


พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ
ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ
สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ
ทุติยัมปิ พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ
ทุติยัมปิ ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ
ทุติยัมปิ สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ
ตะติยัมปิ พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ
ตะติยัมปิ ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ
ตะติยัมปิ สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ

 

4. เมื่อจบแล้ว ท่านบอกว่า ติสะระณะคะมะนัง นิฏฐิตัง พึงรับว่า อามะ ภันเต ลำดับนั้นพระอาจารย์จะบอกให้รู้ว่า การบรรพชาเป็น สามเณรสำเร็จด้วยสรณคมน์เพียงเท่านี้ ทีนั้นพึงสมาทานสิกขาบท ๑๐ ประการ ว่าตามท่านไปดังนี้

แถบเสียง สมาทานสิกขาบท ๑๐ ประการ

ปาณาติปาตา เวระมะณี
อะทินนาทานา เวระมะณี
อะพรัหมะจะริยา เวระมะณี
มุสาวาทา เวระมะณี
สุราเมระยะมัชชะปะมาทัฏฐานา เวระมะณี
วิกาละโภชะนา เวระมะณี
นัจจะคีตะวาทิตะวิสูกะทัสสะนา เวระมะณี
มาลาคันธะวิเลปะนะธาระณะมัณฑะนะวิภูสะนัฏฐานา เวระมะณี
อุจจาสะยะนะมะหาสะยะนา เวระมะณี
ชาตะรูปะระชะตะปะฏิคคะหะณา เวระมะณี
อิมานิ ทะสะ สิกขาปะทานิ สะมาทิยามิ ฯ (ว่า ๓ หน)

 

5. ในลำดับนั้น สามเณรพึงรับบาตร อุ้มเข้าไปหาพระอุปัชฌายะใน สังฆสันนิบาตวางไว้ข้างตัวด้านซ้าย รับเครื่องสักการะถวายท่าน แล้วกราบ ๓ หน นั่งคุกเข่าประนมมือกล่าวคำขอนิสัย ว่าดังนี้

แถบเสียง กล่าวคำขอนิสัย


อะหัง ภันเต, นิสสะยัง ยาจามิ
ทุติยัมปิ อะหัง ภันเต, นิสสะยัง ยาจามิ
ตะติยัมปิ อะหัง ภันเต, นิสสะยัง ยาจามิ
อุปัชฌาโย เม ภันเต, โหหิ
อุปัชฌาโย เม ภันเต, โหหิ
อุปัชฌาโย เม ภันเต, โหหิ

พระอุปัชฌายะกล่าวว่า
โอปายิกัง, สามเณรพึงกล่าวรับ สาธุ ภันเต
ปะฏิรูปัง, สามเณรพึงกล่าวรับ สาธุ ภันเต
ปาสาทิเกนะ สามเณรพึงกล่าวรับ สาธุ ภันเต

แต่นั้นสามเณรพึงกล่าวรับเป็นธุระให้ท่านว่าดังนี้

อัชชะตัคเคทานิ เถโร, มัยหัง ภาโร, อะหัมปิ เถรัสสะภาโร ว่า ๓ หน เสร็จแล้วกราบลง ๓ หน

 

ลำดับนั้น พระอุปัชฌายะแนะนำสามเณรไปตามระเบียบแล้ว พระอาจารย์ผู้เป็นกรรมวาจา เอาบาตรมีสายคล้องตัวผู้มุ่งอุปสมบท บอกบาตรและจีวร ผู้มุ่งอุปสมบทพึงรับว่า อามะ ภันเต ๔ หนดังนี้

 

อะยันเต ปัตโต พึงกล่าวรับ อามะ ภันเต
อะยัง สังฆาฏิ พึงกล่าวรับ อามะ ภันเต
อะยัง อุตตะราสังโค พึงกล่าวรับ อามะ ภันเต
อะยัง อันตะระวาสะโก พึงกล่าวรับ อามะ ภันเต

 

 

ต่อจากนั้นพระอาจารย์ท่านบอกให้ออกไปข้างนอกว่า


คัจฉะ อะมุมหิ โอกาเส ติฏฐาหิ

พึงถอยออกลุกขึ้นเดินไปยืนอยู่ในที่ที่กำหนดไว้

 

6. ครั้นแล้วพระกรรมวาจาจารย์ และพระอนุสาวนาจารย์จะสวดสมมติตน แล้วออกไปถามอันตรายิกธรรม พึงรับว่า นัตถิ ภันเต ๕ หน อามะ ภันเต ๘ หน ดังนี้

แถบเสียงสวดถาม อันตรายิกกรรม

 

 


 

 

 กุฏฐัง  พึงกล่าวรับ นัตถิ ภันเต
 คัณโฑ  พึงกล่าวรับ นัตถิ ภันเต
 กิลาโส  พึงกล่าวรับ นัตถิ ภันเต
 โสโส  พึงกล่าวรับ นัตถิ ภันเต
 อะปะมาโร  พึงกล่าวรับ นัตถิ ภันเต
 มะนุสโสสิ๊  พึงกล่าวรับ อามะ ภันเต
 ปริโสสิ๊  พึงกล่าวรับ อามะ ภันเต
 ภุชิสโสสิ๊  พึงกล่าวรับ อามะ ภันเต
 อะนะโณสิ๊  พึงกล่าวรับ อามะ ภันเต
 นะสิ๊ ราชะภะโฏ  พึงกล่าวรับ อามะ ภันเต
 อะนุญญาโตสิ๊ มาตาปิตูหิ  พึงกล่าวรับ อามะ ภันเต
 ปะริปุณณะวีสะติวัสโสสิ๊  พึงกล่าวรับ อามะ ภันเต
 ปะริปุณณันเต ปัตตะจีวะรัง  พึงกล่าวรับ อามะ ภันเต
 กินนาโมสิ  พึงกล่าวรับ อะหัง ภันเต....(ฉายาพระ)..นามะ.
 โก นามะ เต อุปัชฌาโย  พึงกล่าวรับ อุปัชฌาโย เม ภันเต อายัสมา..(จันด๊ะสิริ).....นามะ

 

7. ซ้อมเสร็จแล้ว พระอาจารย์พึงกลับมาในสังฆนิบาต สวดกรรมวาจาขอเรียกอุปสัมปทาเบกขะเข้ามาสวดกรรมวาจาเรียบร้อยแล้วพระอาจารย์หันหน้าออกไปทางอุปสัมปทาเปกขะเรียกมาด้วยคำว่า "อะคัจฉาหิ"ในลำดับนี้อุปสัมปทาเบกจะเข้ามาในสงฆ์สันนิบาตกราบ 3 หน แล้วนั่งคุกเข่าประณมมือเปล่งคำขออุปสมบทดังนี้

แถบเสียงคำขออุปสมบท

สังฆัมภันเต อุปะสัมปะทัง ยาจามะ, อุลลุมปะตุ โน ภันเต, สังโฆ อนุกัมปัง อุปาทายะ
ทุติยัมปิ ภันเต, สังฆัง อุปะสัมปะทัง ยาจามะ. อุลลุมปะตุ โน ภันเต, สังโฆ อนุกัมปัง อุปาทายะ
ตะติยัมปิ ภันเต, สังฆัง อุปะสังปะทัง ยาจามะ, อุลลุมปะตุ โน ภันเต, สังโฆ อนุกัมปัง อุปาทายะ

ถ้าอุปสมบทเดี่ยวให้เปลี่ยนจาก "ยาจามะ" เป็น "ยาจามิ" และเปลี่ยน "โน" เป็น "มัง"

 

nak06

 

8. ในลำดับต่อไปนี้พระอุปัชฌายะกล่าวเผดียงสงฆ์และพระอาจารย์สวดสมมุติตนเพื่อซักถามอันตรายิกธรรมกับ อุปะสัมปะทาเบกขะและพึงระบุถามตั้งแต่ "กุฏฐัง" จนถึง "โก นามะ เต อุปัชฌาโย"พึงรับว่า "นัตถิ ภันเต" 5 ครั้ง "อามะ ภันเต" 8 ครั้ง ตอบฉายาของตนเองและอุปัชฌายะ จากนั้นฟังท่านสวดกรรมวาจาอุปสมบทจนจบ พอจบแล้ว เอาบาตรออกจากตัว กราบ 3 หน นั่งพับเพียบประณมมือฟังพระอุปัชฌาบอกอนุศาสน์ไปจนจบ ครั้นเสร็จแล้ว พึงกล่าวรับ อามะ ภันเต กราบ 3 หน ถวายไทยทาน กรวดน้ำ พระอุปัชฌายะจะกล่าวคำอนุโมทนาว่า "ยถา สัพพี" ไปจนจบเป็นอันเสร็จพิธี...

แถบเสียงขั้นตอนหลังกล่าวขออุปสมบท

nak05