Thai English

วิทยุหลวงตา

เสียงธรรมจากวัดอโศการาม

เสียงธรรมบรรยาย โดยพระเถระ วัดอโศการาม และ เหล่าสหธรรมมิก

ชื่อ ฮิต
การฟังและปฏิบัตธรรม โดย หลวงพ่อทอง จันทสิริ 1803
เทศน์ ณ. บ้านสันติธรรม โดย หลวงพ่อทอง จันทสิริ 1924
เทศน์ ณ วัดอโศการาม โดย หลวงพ่อทอง จันทสิริ 4347
การปฎิบัติธรรม ควรแก่ธรรม โดย หลวงพ่อทอง จันทสิริ 731
มงคลของการฟังธรรม โดย หลวงพ่อทอง จันทสิริ 1270
การเลือกเฟ้นในธรรมอันสร้างประโยชน์สุขและความเจริญ โดย หลวงพ่อทอง จันทสิริ 800
ละชั่วบำเพ็ญดี โดย หลวงพ่อทอง จันทสิริ 1755
สรณะอันประเสริฐ โดย หลวงพ่อทอง จันทสิริ 1891
ผลบุญอันบุคคลสั่งสมไว้ โดย หลวงพ่อทอง จันทสิริ 1056
สุขา สังฆัสสะ สามัคคี โดย หลวงพ่อทอง จันทสิริ 2174
บุคคลจะล่วงทุกข์ได้เพราะความเพียร โดย หลวงพ่อทอง จันทสิริ 833
ความอดทนนำมาซึ่งความสุข โดย หลวงพ่อทอง จันทสิริ 1236
โอวาทพระพุทธเจ้า โดย หลวงพ่อทอง จันทสิริ 2040
ไม่ควรประมาทในความเพียร โดย หลวงพ่อทอง จันทสิริ 716
พระธรรมเทศนา โดยครูอาจารย์วัดอโศการาม 1738
พระธรรมเทศนา โดย หลวงตาเวียง ชุดที่ 1 2433
ควรบูชาผู้สมควรบูชา โดย หลวงพ่อทอง จันทสิริ 1699
พระธรรมเทศนา โดย พระครูปลัดสุขี 2256
โอวาทก่อนกรานกฐิน โดย หลวงพ่อทอง จันทสิริ 1678
ฟังด้วยดีได้ปัญญา โดย หลวงพ่อทอง จันทสิริ 1684