Thai English

วิทยุหลวงตา

เสียงธรรมจากวัดอโศการาม

เสียงธรรมบรรยาย โดยพระเถระ วัดอโศการาม และ เหล่าสหธรรมมิก

ชื่อ ฮิต
การฟังและปฏิบัตธรรม โดย หลวงพ่อทอง จันทสิริ 1865
เทศน์ ณ. บ้านสันติธรรม โดย หลวงพ่อทอง จันทสิริ 1967
เทศน์ ณ วัดอโศการาม โดย หลวงพ่อทอง จันทสิริ 4439
การปฎิบัติธรรม ควรแก่ธรรม โดย หลวงพ่อทอง จันทสิริ 754
มงคลของการฟังธรรม โดย หลวงพ่อทอง จันทสิริ 1295
การเลือกเฟ้นในธรรมอันสร้างประโยชน์สุขและความเจริญ โดย หลวงพ่อทอง จันทสิริ 819
ละชั่วบำเพ็ญดี โดย หลวงพ่อทอง จันทสิริ 1809
สรณะอันประเสริฐ โดย หลวงพ่อทอง จันทสิริ 1948
ผลบุญอันบุคคลสั่งสมไว้ โดย หลวงพ่อทอง จันทสิริ 1075
สุขา สังฆัสสะ สามัคคี โดย หลวงพ่อทอง จันทสิริ 2217
บุคคลจะล่วงทุกข์ได้เพราะความเพียร โดย หลวงพ่อทอง จันทสิริ 849
ความอดทนนำมาซึ่งความสุข โดย หลวงพ่อทอง จันทสิริ 1262
โอวาทพระพุทธเจ้า โดย หลวงพ่อทอง จันทสิริ 2090
ไม่ควรประมาทในความเพียร โดย หลวงพ่อทอง จันทสิริ 733
พระธรรมเทศนา โดยครูอาจารย์วัดอโศการาม 1791
พระธรรมเทศนา โดย หลวงตาเวียง ชุดที่ 1 2527
ควรบูชาผู้สมควรบูชา โดย หลวงพ่อทอง จันทสิริ 1757
พระธรรมเทศนา โดย พระครูปลัดสุขี 2333
โอวาทก่อนกรานกฐิน โดย หลวงพ่อทอง จันทสิริ 1731
ฟังด้วยดีได้ปัญญา โดย หลวงพ่อทอง จันทสิริ 1739