then

ธรรมะประจำวัน ช่วง คำกลอนจากใจศิษย์ พระครูพุทธิสารสุนทร(หลวงพ่อบุญกู้ อนุวฑฺฒโน)

pj-boongoo04ธรรมะประจำวัน ช่วง คำกลอนจากใจศิษย์ พระครูพุทธิสารสุนทร
(หลวงพ่อบุญกู้ อนุวฑฺฒโน)