then

ชีวิตนี้มีที่พึ่ง พระครูพุทธิสารสุนทร(หลวงพ่อบุญกู้ อนุวฑฺฒโน)

pj-boongoo03ชีวิตนี้มีที่พึ่ง พระครูพุทธิสารสุนทร
(หลวงพ่อบุญกู้ อนุวฑฺฒโน)

เสียงอ่าน โดย ถาวรีย์