then

ประวัติพระพิมพ์ใบโพธิ์ท่านพ่อลี

พระพิมพ์ที่ทำแบบใบโพธินี้ เรียกว่า "พระโพธิจักร" ทำเป็นพระพุทธรูปปางแสดงพระธรรมจักร ประดิษฐ์อยู่ในใบโพธิ ต่อมาเนื่องจากเหตุบางประการ ท่านจึงทำเป็นพระพุทธรูปปางสมาธิ ประดิษฐานอยู่ในใบโพธิทำนองเดียวกัน เหตุที่เปลี่ยนมาเป็นพระปางสมาธินั้น ท่านกล่าวไว้ในประวัติของท่านว่า "วันหนึ่งเกิดนิมิตแปลกประหลาด คืนวันหนึ่งเงียบสงัดกำลังนั่งพิมพ์พระพุทธรูปอยู่ มีพระบรมธาตุองค์หนึ่งได้เสด็จมาปาฏิหารย์มาอยู่บนเตียงนอน มีลักษณะคล้ายรูปพระใบโพธิที่กำลังพิมพ์อยู่ แต่พระใบโพธิ์ที่พิมพ์อยู่เป็นแบบพระแสดงธรรมจักร คือยกพระหัตถ์ ๒ ข้างเป็นแบบแสดงพระธรรมเทศนา จึงได้ตั้งชื่อพระพิมพ์นี้ว่า "พระโพธิจักร"

พระเครอง