then

หลวงพ่อเศียร วัดอโศการาม

หลวงพ่อเศียร...เป็นพระพุทธรูปเฉพาะส่วนเศียร ท่านพ่อลีได้ให้ปั้นขึ้นเพื่อนำไปประกอบองค์พระที่วัดเวฬุวัน จ.ลพบุรี เมื่อปั้นเสร็จจะเคลื่อนย้ายไปแต่

นำไปไม่ได้ ท่านพ่อลีจึงปรารถขึ้นว่า "เมื่อท่านต้องการอยู่ที่วัดอโศการาม ก็ให้ท่านอยู่"

หลวงพอเศยร