then

กด Like วัดอโศการาม สมุทรปราการ

กด Like ลูกศิษย์ท่านพ่อลี ธัมมธโร วัดอโศการาม

มาติกา - บังสุกุลใหญ่และสรงน้ำครูอาจารย์ เทศกาลสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๑

38

....ขออนุโมทนากับศรัทธาสาธุชนทุกๆ ท่าน ที่ได้ร่วมกันมาที่วัดอโศการาม เพื่อมาร่วมพิธีสวดมาติกา - บังสุกุลใหญ่ให้กับบุคคลผู้ล่วงลับไปแล้ว บุญ นั้นเกิดจากความศรัทธาซึ่งท่านทั้งหลายได้รับกับไปเต็มที่ ครูอาจารย์นับวันก็ล้มหายตายจากไปตามวัฏจักรของชีวิต และวันนี้พวกท่านทั้งหลายได้มาสรงน้ำครูอาจารย์เปรียบเสมือนหนึ่งว่า เราท่านทั้งหลายได้มารำลึกถึงคุณครูอาจารย์ เป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทิตาจิตอีกอย่างหนึ่ง วันนี้ครูอาจารย์ยังดำรงธาตุขันธ์อยู่ พวกเราท่านทั้งหลายก็ยังสรงน้ำกับมือท่านได้ แต่ถ้าวันใดท่านล่วงลับไปแล้ว เราก็จะไม่ได้มีโอกาสอันดีแบบนี้อีก พระพุทธเจ้าท่านจึงสอนไว้ว่า ให้พวกเราอย่าประมาทในชีวิต ให้นึกถึงความตายทุกลมหายใจเข้าและลมหายใจออก. "อนุโมทนากับทุกๆ ท่าน"

 


Created with flickr slideshow.