then

กด Like วัดอโศการาม สมุทรปราการ

กด Like ลูกศิษย์ท่านพ่อลี ธัมมธโร วัดอโศการาม

ครูบาแจ๋ว ณ ศาลาหลวงพ่อทรงธรรม ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๑

38

....."คนเราเมื่อประพฤติปฏิบัติให้อยู่ในกรอบแห่งศีลธรรมอยู่ในความไม่ประมาทหมั่นบำเพ็ญบุญ สวดมนต์ไหว้พระทุกวัน แล้วก็ไม่ต้องวิ่งไปหาพระที่ไหนชีวิตก็เป็นสุข".....หลวงปู่จาม มหาปญฺโญ "อนุโมทนากับผู้เข้าปฏิบัติธรรมทุกๆ ท่าน"

 


Created with flickr slideshow.