then

กด Like วัดอโศการาม สมุทรปราการ

กด Like ลูกศิษย์ท่านพ่อลี ธัมมธโร วัดอโศการาม

พระอ.สามดง จนฺทโชโต ณ ศาลาหลวงพ่อทรงธรรม ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

38

....พระอาจารย์สามดง จนฺทโชโต ท่านสอนสั่งว่า "ทำอะไรให้ใช้ความตั้งใจ ให้ใช้ใจทำ ทำจากจิตใจ ทำจากเนื้อในของจิตใจ. อนุโมทนากับทุกท่าน ... สาธุ

 


Created with flickr slideshow.