then

กด Like วัดอโศการาม สมุทรปราการ

กด Like ลูกศิษย์ท่านพ่อลี ธัมมธโร วัดอโศการาม

แจ้งให้ทราบ
  • Lack of access rights - File '/images/06012018-5_31.jpg'
  • Lack of access rights - File '/images/06012018-5_31.jpg'

หลวงปู่หลอ นาถกโร ณ ศาลาหลวงพ่อทรงธรรม ธันวาคม ๒๕๖๐

 

38

....อนุโมทนากับทุกท่านที่ได้มาสะสมบุญภายใน ซึ่งท่านพ่อลี ธมฺมธโร ได้กล่าวไว้ว่า บุญภายในเกิดจากตัวของเราเอง เราต้องทำเอาเอง จงทำตัวเราให้เหมือนกับมะม่วงสุก ส่วนภายนอกของมันก็มีสีเหลืองงาม ส่วนภายในคือเนื้อของมันก็มีรสหวานกินได้ส่วนลึกเข้าไปอีกคือเมล็ด ซึ่งท่านพ่อลี ได้เปรียบว่าเหมือนดวงจิตของเรา ดวงจิตของเรา ถ้าดี ความดีก็แผ่ซ่านไปทั่วร่างกาย. อนุโมทนากับทุกท่าน...สาธุ

 


Created with flickr slideshow.