then

กด Like วัดอโศการาม สมุทรปราการ

กด Like ลูกศิษย์ท่านพ่อลี ธัมมธโร วัดอโศการาม

พระอ.สนิท จิรสินิทฺโท วัดป่าคีรีเขต ณ ศาลาหลวงพ่อทรงธรรม ธันวาคม 2560

 

38

"ระลึกถึงธรรม เท่ากับระลึกถึงโอสถกินยา ธรรมนั้นจะมารักษาเราให้มีความร่มเย็นเป็นสุขเสมอไป"....หลวงตามหาบัว ญาณสมฺปนฺโน อนุโมทนากับทุกๆ ท่าน....สาธุ

 


Created with flickr slideshow.