then

กด Like วัดอโศการาม สมุทรปราการ

กด Like ลูกศิษย์ท่านพ่อลี ธัมมธโร วัดอโศการาม

พระอ.สามเรือน ปุญฺเญสโก ณ ศาลาหลวงพ่อทรงธรรม (๑๒ /๑๑/๖๐)

 

38

ท่านพ่อลี สอนว่า ... คนที่มีการศึกษา แต่ไม่มีการปฏิบัติ เปรียบเหมือนคนที่มีขาข้างเดียว หรือ มีมือข้างเดียว มีตาข้างเดียว ย่อมจะไม่สามารถประกอบกิจการสิ่งใดให้สำเร็จลุล่วงไปได้โดยเรียบร้อยได้ เพราะ การศึกษา กับการ ปฏิบัติ ย่อมต้องอาศัยซึ่งกันและกัน เมื่อ คนเรามีพร้อมทั้ง ๒ อย่าง ก็เปรียบเหมือนคนที่มีแขนขาและมีตาครบบริบูรณ์ทั้ง ๒ ข้าง จะเดินหน้า ถอยหลัง หรือไปข้างซ้าย ข้างขวา ก็ไปได้สะดวกไม่ติดขัด. * สาธุ....อนุโมทนากับทุกท่าน

 


Created with flickr slideshow.