then

กด Like วัดอโศการาม สมุทรปราการ

กด Like ลูกศิษย์ท่านพ่อลี ธัมมธโร วัดอโศการาม

พระอ.เยื้อน ขนฺติพโล อบรมธรรม ศาลาหลวงพ่อทรงธรรม ๑๑/๒๕๖๐

 

38

กราบขอบพระคุณท่านพระราชวิสุทธิมุนี พระอาจารย์เยื้อน ขนฺติพโล แห่งวัดเขาศาลาอตุลฐานะจาโร จ.สุรินทร์ ที่ท่านเมตตาแก่คณะศิษย์วัดอโศการามเสมอมา คณะศิษย์ขอกราบขอบพระคุณในความเมตตาในครั้งนี้ด้วย และอนุโมทนากับความตั้งใจของทุกท่านที่เข้ามาปฏิบัติธรรมเก็บทรัพย์ภายในด้วยตนของตนเอาไว้ ดั่งคำที่ท่านพ่อลี ธมฺมธโร ท่านได้สั่งสอนอบรมศิษย์เสมอมาว่า อย่ามัวแต่หาทรัพย์ภายนอก จนลืมหาทรัพย์ภายในให้กับตัวเองบ้าง. ***สาธุ อนุโมทนากับทุกท่าน

 


Created with flickr slideshow.