then

กด Like วัดอโศการาม สมุทรปราการ

กด Like ลูกศิษย์ท่านพ่อลี ธัมมธโร วัดอโศการาม

ทอดกฐินประจำปี ๒๕๖๐

 

38

.....อนุโมทนากับคณะลูกศิษย์ท่านพ่อลี ธมฺมธโร ทุกคณะ ที่ร่วมบุญกฐินกับทางวัดอโศการาม สำหรับปัจจัยที่ได้ในวันนี้เป็นยอดเงิน ๓,๔๔๐,๖๘๗.๘๑ บาท (สามล้านสี่แสนสี่หมื่นหกร้อยแปดสิบเจ็บบาทแปดสิบเอ็ดสตางค์) ทางวัดอโศการาม จะนำไปสบทบซื้อที่ดินเพิ่มเติมเพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้มีส่วนร่วมในการขยายดินแดนพุทธศาสนาสำหรับบำเพ็ญภาวนา "อนุโมทนากับคณะลูกศิษย์ท่านพ่อลี ธมฺมธโร วัดอโศการาม อีกครั้ง" สาธุ

 


Created with flickr slideshow.