then

กด Like วัดอโศการาม สมุทรปราการ

กด Like ลูกศิษย์ท่านพ่อลี ธัมมธโร วัดอโศการาม

ภาพ พระนวกะ ๖๐ สวดธาตุถวายหลวงปู่บุญกู้ อนุวฑฺฒโน

 

38

“ทิพยมนต์ บทสวดของท่านพ่อลี ธมฺมธโร บทนี้ได้เขียนเป็นสายบรรทัดเครื่องจูงใจของผู้ปฏิบัติให้บรรลุถึงความบริสุทธิ์เพราะมนต์บทนี้ย่อมให้ผลดีแก่ผู้ที่ท่องบ่น” ....อนุโมทนากับผู้ร่วมสวดทิพยมนต์.

 

 


Created with flickr slideshow.