then

กด Like วัดอโศการาม สมุทรปราการ

กด Like ลูกศิษย์ท่านพ่อลี ธัมมธโร วัดอโศการาม

ภาพ อบรมธรรมกับ พระอ.โสภณ โอภาโส แห่งวัดบึงลัฏฐิวัน

 

38

ท่านพ่อลี ท่านได้กล่าวไว้ว่า....ความชำนาญ คือการทำบ่อยๆ ผู้มีความชำนาญจะทำอะไรได้สำเร็จกว่าผู้ที่ไม่มีความชำนาญ "ขออนุโมทนากับผู้มั่นอบรมธรรมอยู่เป็นนิตย์"

 

 


Created with flickr slideshow.