then

กด Like วัดอโศการาม สมุทรปราการ

กด Like ลูกศิษย์ท่านพ่อลี ธัมมธโร วัดอโศการาม

ภาพบวชชีพราหมณี ในวันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา ๒๕๖๐

 

38

บวชชีพราหมณี เนื่องในวันอาสาฬหบูชา - วันเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๖๐

 

 


Created with flickr slideshow.