then

กด Like วัดอโศการาม สมุทรปราการ

กด Like ลูกศิษย์ท่านพ่อลี ธัมมธโร วัดอโศการาม

ภาพบรรยากาศพิธีลาสิกขาชี - พราหมณี ช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๕๖

 

IMG 0457

ภาพบรรยากาศพิธีลาสิกขาชี - พราหมณี ช่วงเทศกาลปีใหม่ ณ พระธุตังตเจดีย์ วัดอโศการาม เมื่อวันที่ ๑ มค. ๒๕๕๖