then

กด Like วัดอโศการาม สมุทรปราการ

กด Like ลูกศิษย์ท่านพ่อลี ธัมมธโร วัดอโศการาม

สัมภาษณ์ "พระญาณวิศิษฏ์ (หลวงพ่อทอง จนฺทสิริ)

สัมภาษณ์ "พระญาณวิศิษฏ์ (หลวงพ่อทอง จนฺทสิริ)

รายการของ "บ.กันตนา..พระเครื่องเมืองสยาม" ได้มาสัมภาษณ์หลวงพ่อทอง จนฺทสิริ เกี่ยวกับความเป็นมาของวัดอโศการาม จ.สมุทรปราการ (๒๔ กันยายน ๕๕)
CIMG2054.