then

กด Like วัดอโศการาม สมุทรปราการ

กด Like ลูกศิษย์ท่านพ่อลี ธัมมธโร วัดอโศการาม

พระอาจารย์มหาประพันธิ์ ผลฺปุญโญ เทศนาสอนธรรมให้กับกลุ่มนักเรียน รร.ราชวินิตบางแก้ว เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๕

พระอาจารย์มหาประพันธิ์ ผลฺปุญโญ เทศนาสอนธรรมให้กับกลุ่มนักเรียน รร.ราชวินิตบางแก้ว เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๕

IMG 0603