then

กด Like วัดอโศการาม สมุทรปราการ

กด Like ลูกศิษย์ท่านพ่อลี ธัมมธโร วัดอโศการาม

พระอาจารย์มหาประพันธ์ แสดงธรรมที่ศาลาทรงธรรม ๑๒ ลิงหาคม ๒๕๕๕

พระอาจารย์มหาประพันธ์ แสดงธรรมที่ศาลาทรงธรรม ๑๒ ลิงหาคม ๒๕๕๕

IMG 0444