then

ธรรมะทำให้เจริญขึ้น

"ผู้มีธรรม จะเสริมให้เจริญขึ้น"

....พระอาจารย์ธวัชชัย(พระอาจารย์ใหญ่) ชววฑฺฒโน วัดอโศการาม จ.สมุทรปราการ....

พระอาจารยใหญ