then

เหตุผลที่บวชวัดอโศการาม

นาค

เหตุที่มาบวชที่วัดอโศการามก็เพราะ วัดนี้เป็นวัดปฏิบัติเคร่งครัดในพระวินัย ใครปฏิบัติคนนั้นก็ได้

และอีกอย่างพ่อแม่อยากจะให้บวชวันนี้ก็เลยตัดสินใจมาบวชครับ ระหว่างที่บวชผมก็จะขอปฏิบัติรักษา

ข้อวัตรของวัดอโศการามให้เคร่งครัดที่สุด...นาคโสภณ ปิยะกาญจน์ (นาคอาร์ม)