then

อยากบวชที่วัดอโศการาม

เหตุที่มาบวชวัดอโศการามก็เพราะว่า...เมื่อบวชแล้วก็อยากปฏิบัติ อยากบวชวัดกรรมฐานสายหลวงปู่มั่น ดูมาหลายวัดแล้วเหมือนกัน แต่ถูกใจข้อวัตรปฏิบัติที่วัดนี้มาก ใครทำคนนั้นได้ ๓ เดือนนี้จะปฏิบัติให้ดีที่สุด....พระสุรชัย กตกุสโล นวกะปี ๒๕๕๕ วัดอโศการาม จ.สมุทรปราการ

IMG 2319